Regulamin


Regulamin świadczenia usług przez System Akcjonariat

1. Preambuła

a. System Akcjonariat jest internetowym Serwisem informacyjno-komunikacyjnym dotyczącym polskiego rynku akcji spółek znajdujących się w obrocie na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, nie ograniczonym co do tematyki. Serwis zajmuje się również obligacjami, kontraktami, opcjami i innymi instrumentami finansowymi, a także edukacją w powyższym zakresie.

b. Serwis działa na mocy ustawy prawo prasowe zapewniającej równy i powszechny dostęp do informacji, broniącej wolności słowa oraz stojącej na straży prawa do krytyki prasowej. Z uwagi na poszanowanie dóbr osobistych wszystkich uczestników rynku oraz obowiązujące przepisy prawa, treści umieszczane w serwisie przez użytkowników mogą być moderowane. 

c. Domena, znak towarowy, tytuł prasowy, koncepcja serwisu, oprogramowanie serwerów, bazy danych, grafika oraz teksty autorskie należą do operatora serwisu. 

d. Niniejszy regulamin normuje zasady korzystania z serwisu System Akcjonariat przez użytkowników sieci internet, wzajemne zobowiązania, zakres odpowiedzialności i tryb rozstrzygania sporów. Korzystanie z serwisu wymaga akceptacji regulaminu w całości. Nie podlega on negocjacjom. Nie wyrażenie zgody na którykolwiek z zapisów regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z całości serwisu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego stosowania. 

e. Serwis prowadzi działalność komunikacyjną oraz informacyjną ciągłą, która jest najbliższa prasie codziennej. Serwis jest dostępny dla każdego użytkownika internetu po rejestracji i zalogowaniu. Rolę wydawcy pełni firma MakMedia Group zajmująca się organizacją działalności informacyjnej serwisu. Zawartością serwisu zarządza redakcja, którą kieruje redaktor naczelny, odpowiedzialny za publikację zgodnie z zapisami ustawowymi. 

f. Dodatkową formą komunikacji są powiadomienia e-mailowe oraz smsowe, na które składają się alerty o komunikatach obserwowanych spółek, treść spersonalizowaną (kierowaną do każdego z użytkowników osobno i zależną od ustawień dokonanych przez niego w profilu). Powyższe komunikaty mogą w niewielkim stopniu zawierać treść reklamową bądź sponsorską, wyraźnie oddzieloną od redakcyjnej.

g. Operatorem Serwisu jest firma:

Akcjonariat.pl sp. z.o.o.
ul. Grzybowska 4 lok. U9B, 00-131

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000568259

email: info@akcjonariat.pl

2. Zawarcie umowy o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną

a. Z chwilą wpisania przez użytkownika do przeglądarki internetowej adresu dowolnej podstrony serwisu System Akcjonariat i następnie wyświetlenia jej treści, zostaje zawarta pomiędzy użytkownikiem a System Akcjonariat umowa o świadczenie usług informacyjnych o treści zgodnej z niniejszym regulaminem. 

b. Rozwiązanie umowy następuje z chwilą zamknięcia przeglądarki lub wpisania innego adresu internetowego.

3. Rejestracja, utrzymywanie i dezaktywacja profilu użytkownika

Warunkiem korzystania z Systemu Akcjonariat jest rejestracja Użytkownika oraz akceptacja Regulaminu.
W ramach rejestracji Użytkownik podaje m. in.: swój adres e-mail, imię, nazwisko oraz hasło.

Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że:

- dane podane w formularzu rejestracji są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
- zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
- wyraża zgodę na dodawanie treści reklamowych, ogłoszeniowych i innych o podobnym charakterze do treści prezentowanych oraz korespondencji przesyłanej w ramach Systemu Akcjonariat

a. Rejestracja w serwisie jest wymagana do otrzymywania treści informacyjnych, nagród w konkursach oraz używania mechanizmów komunikacyjnych.

b. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza i przesłaniu go do serwisu poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj”. Wysyłając formularz rejestracyjny użytkownik potwierdza, że zna i zgadza się z treścią regulaminu, a także wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w formularzu danych, w tym adresu elektronicznego przez System Akcjonariat w celach statystycznych i komunikacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną z późniejszym zmianami. 

c. Po otrzymaniu wypełnionego formularza serwis weryfikuje poprawność techniczną podanych danych, generuje link aktywacyjny i przesyła go e-mailem na adres podany w formularzu. Po kliknięciu w ten link tworzony jest profil użytkownika dostępne od tej chwili poprzez podany wcześniej pseudonim i hasło.
Określone grupy użytkowników tj. „media” oraz „analitycy/zarządzający” wymagają dodatkowej weryfikacji.

d. Zabrania się przekazywania hasła dostępowego osobom trzecim. 

e. Użytkownik ma prawo dezaktywacji własnego konta. Na życzenie użytkownika dostęp do konta może zostać przywrócony. 

f. Profil może zostać usunięty na życzenie użytkownika przekazane do obsługi serwisu drogą mailową (info@akcjonariat.pl), lub pocztą na adres Gawota 6A m. 9, 02-830 Warszawa, bez podania przyczyny. Usunięty profil, z przyczyn technicznych, nie może zostać przywrócony. 

g. Profil może zostać tymczasowo zablokowany, całkowicie zablokowany lub usunięty przez zespół bezpieczeństwa serwisu w razie stwierdzenia złamania przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu. W takim wypadku użytkownik nie ma prawa do rejestracji kolejnego profilu. 

h. Użytkownik ma prawo do zmiany swojego hasła oraz modyfikacji danych osobowych w ustawieniach konta. 

i. Podanie prawdziwych danych jest wymagane do udziału w konkursach.

4. Prawa i obowiązki użytkownika

a. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości lub części serwisu System Akcjonariat w nieograniczonym zakresie na własny użytek niekomercyjny, wyłącznie na własne ryzyko. 

b. Zabroniona jest redystrybucja i wykorzystywanie treści serwisu w jakiejkolwiek formie innej niż użytek osobisty bez pisemnej zgody MakMedia Group. 

c. Użytkownik zapewnia sprzęt i oprogramowanie do przeglądania stron www oraz dostęp do internetu we własnym zakresie i na własny koszt. 

d. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, a w szczególności z poszanowaniem praw własności intelektualnej, zasad współżycia społecznego, dobrych obyczajów i niniejszego regulaminu. Ma to na celu ochronę interesów użytkowników oraz osób trzecich. 

e. W szczególności zabronione jest używanie wulgaryzmów, poniżanie innych, wywoływanie i podsycanie konfliktów, przejawy rasizmu, seksizmu, zamieszczanie podtekstów erotycznych i pornograficznych. Zabroniona jest również manipulacja instrumentem finansowym oraz ujawnianie informacji poufnych w rozumieniu ustawy o obrocie papierami wartościowymi.

f. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje niezgodne z prawem działania dokonane podczas korzystania z serwisu, takie jak próby włamania, modyfikacji cudzej treści, a także umieszczanie treści naruszających obowiązujące przepisy prawa lub niniejszy regulamin. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Systemowi Akcjonariat, a związane z jego działaniem niezgodnym z regulaminem. 

g. Użytkownicy zamieszczający własne treści w Systemie Akcjonariat wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez System Akcjonariat i jednocześnie upoważniają redakcję System Akcjonariat do ich redagowania, kopiowania i rozpowszechniania w serwisie. Z przyczyn technicznych umieszczone treści nie mogą być usunięte w razie zablokowania bądź usunięcia profilu Użytkownika, który je umieścił. 

h. Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej działania lub zawartości serwisu, z podaniem opisu zdarzenia, z zachowaniem formy pisemnej, pod adresem podanym w niniejszym regulaminie. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od otrzymania. 

5. Prawa i obowiązki Systemu Akcjonariat

a. Serwis działa w oparciu o przepisy ustaw o prawie prasowym i prawie autorskim. 

b. Wydawca i redakcja dokładają wszelkich starań, aby zawarte w serwisie informacje były prawdziwe, dokładne i kompletne. 

c. W szczególności respektowane jest prawo do sprostowania i polemiki prasowej, a także wyraźne oddzielenie informacji od komentarza. 

d. Serwis zapewnia równy dostęp do informacji i wspiera dialog. 

e. W razie otrzymania informacji, że w serwisie znajdują się treści i materiały naruszające prawo albo uzasadnione interesy lub dobra osobiste osób trzecich, w formie graficznej, tekstowej, dźwiękowej lub dowolnej innej, System Akcjonariat podejmie działania zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, niezależnie od tego kto te treści umieścił. 

f. Serwis podkreśla, że jest jednym z wielu nieoficjalnych serwisów opisujących rynki papierów wartościowych. Natomiast jedynym oficjalnym źródłem informacji giełdowych jest „Ceduła Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie” oraz komunikaty ESPI przekazywane przez poszczególne spółki obecne w serwisie.

6. Wyłączenie odpowiedzialności

a. Serwis nie posiada linii programowej, politycznej ani biznesowej. Wszelkie poglądy, opinie i oceny zamieszczone w niniejszym serwisie są tylko i wyłącznie wyrazem zdania ich autorów. Wszelkie publikowane informacje nie są w żadnym zakresie czynnościami doradztwa, ani nie stanowią wykładni obowiązującego prawa. 

b. Korzystanie z niniejszego serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika. 

c. Operator Systemu Akcjonariat ani redakcja System Akcjonariat nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji inwestycyjnych. 

d. Ze względu na techniczne ograniczenia wydawca nie może gwarantować, że informacje przesyłane za pomocą internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej. Redakcja dokłada wszelkich starań, aby niniejszy serwis był pozbawiony wad, ale na jego działanie nie jest w żadnym zakresie udzielana gwarancja, także w zakresie ewentualnych przerw w działaniu, wad oprogramowania, błędów metodycznych i merytorycznych, dokładności i przydatności zamieszczonych informacji. 

e. Operator Systemu Akcjonariat ani redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty ani korzyści utracone przez użytkowników z powodu przerwy w dostępie do serwisu, w szczególności spowodowanej awarią sprzętu lub oprogramowania, modernizacją, odcięciem od sieci szkieletowej, atakiem hakerskim, ani działaniem siły wyższej lub niezgodnym z prawem lub regulaminem działaniem użytkowników. 

f. Operator Systemu Akcjonariat ani redakcja nie odpowiada za żadne działania użytkowników serwisu niezgodne z prawem lub regulaminem, w szczególności za treści udostępniane przez użytkowników innym użytkownikom. Jednocześnie w razie konieczności zastrzega sobie prawo do ich moderowania czyli usunięcia całości lub części uznanej za niezgodną z prawem lub niniejszym regulaminem, a także w sytuacji, gdy uzna to za stosowne. 

7. Prawa autorskie

a. Treści zawarte w serwisie są chronione z mocy ustawy o prawie autorskim. Dotyczy to zarówno poszczególnych samodzielnych utworów, takich jak teksty, zdjęcia, grafika, jak również sposobu ich prezentacji w postaci układu graficznego. Wszystkie zawarte treści są chronione na rzecz System Akcjonariat, chyba że zaznaczono inaczej. 

b. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe występujące w serwisie podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach. 

c. Użytkownicy serwisu są uprawnieni do wykorzystywania zawartych w nim treści wyłącznie na własny użytek niekomercyjny. Jakiekolwiek korzystanie z zawartych w serwisie utworów wykraczające poza ten zakres, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, przetwarzanie, publiczne udostępnianie, jest zabronione. 

d. Serwis szczególnie wspiera komunikację pomiędzy określonymi grupami użytkowników. Służą do tego zarówno narzędzia bezpośredniej dyskusji takie jak czaty, czaty moderowane, wiadomości prywatne, jaki i mechanizmy służące do korzystania z ograniczonej możliwości komunikacji, z których wiadomości po weryfikacji przez administratorów serwisu publikowane są w serwisie.

e. Użytkownik nie musi wyrażać zgody na otrzymywanie wiadomości prywatnych.

f. Użytkownicy zamieszczający własne treści w serwisie są obowiązani do poszanowania praw autorskich, a także wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku w ramach korzystania z serwisu, i jednocześnie upoważniają redakcję System Akcjonariat do ich redagowania, kopiowania i rozpowszechniania w serwisie.

8. Komunikacja i reklama

a. W serwisie mogą być umieszczane treści reklamowe, bezpośrednio lub poprzez adserwer, z zachowaniem ogólnie przyjętych zasad oraz prawa obowiązującego nadawców. W szczególności treść reklamowa jest wyraźnie oddzielona od redakcyjnej. Reklamy mogą znajdować się zarówno na podstronach serwisu, jak i w komunikacji bezpośredniej. 

b. Utworzenie konta w serwisie oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie przez użytkownika mailowych przesyłek nadawanych przez serwis w celach informacyjno-reklamowych.

c. Operator Systemu Akcjonariat ani redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam, ani za treść stron, do których prowadzą linki zawarte w reklamach. 

d. System Akcjonariat nie ponosi odpowiedzialności za wywiązanie się podmiotów trzecich ze zobowiązań wynikających z zamieszczanych przez nie reklam. 

e. Redakcja aktywnie korzysta z prawa do odmowy publikacji reklam, które uważa za sprzeczne z charakterem niniejszego serwisu. 

f. Operator Systemu Akcjonariat sporadycznie wykorzystuje e-maile użytkowników do kontaktu w sprawach technicznych i powiadomień o nowych funkcjach. Adresy e-mail nie są sprzedawane, przekazywane ani udostępniane innym podmiotom.

9. Ochrona prywatności i danych osobowych

a. Serwis respektuje prawo do ochrony prywatności użytkowników oraz prawo ochrony danych osobowych. Dane przechowywane są zgodnie z zasadami GIODO – Główny Inspektorat Ochrony Danych Osobowych. W procesie rejestracji i użytkowania serwisu zbierane są dane, niezbędne do ułatwienia komunikacji użytkownik – spółka. W celu wyłonienia zwycięzcy konkursów niezbędne będzie podane przez zwycięzce danych niezbędnych do skutecznego dostarczenia mu nagrody, a są to: imię i nazwisko oraz adres pod który ma zostać dostarczona nagroda.

b. W celu ułatwienia dostępu do serwisu stosowane są ciasteczka (cookies), które poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na komputerze użytkownika pozwalają na jego identyfikację i automatyczne zalogowanie oraz ułatwiają korzystanie z serwisu.

c. Przez korzystanie z serwisu wyrażana jest zgoda na instalację cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu oraz wykorzystywanie cookies przez serwis zgodnie z poniższymi postanowieniami.

d. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez serwis plików cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania serwisu.

e. Operator Serwisu oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu korzystania z Portalu konieczne jest podanie do wiadomości MakMedia Group danych osobowych i adresu e-mail (adresu elektronicznego) według zamieszczonego formularza.

f. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez MakMedia Group swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), przyjmując do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do tych danych, a także ich poprawiania. Prawa MakMedia Group obejmują również prawo do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, administracyjnych i statystycznych. Użytkownik wyraża również zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez MakMedia Group badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na polepszenie jakości usług świadczonych przez MakMedia Group - zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

g. Osobiste dane, adresy oraz dane świadczące o sposobie korzystania z Portalu będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

10. LOGI

Logi na serwerze zawierają adresy IP, dane przeglądarki, działania użytkowników.

1. W celach informacyjnych gromadzone są przebiegi czatów, w których uczestnictwo jest dobrowolne.

2. Serwis może udostępnić posiadane informacje o użytkownikach tylko na rzecz i żądanie odpowiednich organów państwowych prowadzących postępowanie w związku z naruszeniem prawa przez użytkownika. 

11. Uczestnictwo w czatach

Uczestnictwo w czatach jest dobrowolne.

Czat może być moderowany przez administratora (prowadzącego) lub przedstawiciela spółki, której dotyczy czat (prowadzącego).

Moderator zastrzega sobie prawo do banowania osoby, która w jakikolwiek sposób utrudnia przebieg czatu.

Przed planowanym terminem rozpoczęcia czatu, administrator może umieszczać zapowiedzi w serwisie.

Przebieg czatu prowadzonego przez Administratora :

a) Prowadzący decyduje o kolejności zamieszczania Materiałów nadesłanych przez poszczególnych Użytkowników w Serwisie w trakcie czata, w szczególności o kolejności pytań zadawanych Gościowi czata.

b) Prowadzący ma prawo do usuwania w trakcie czata nadesłanych przez Użytkowników Materiałów.

c) Prowadzącym czat jest przedstawiciel Systemu Akcjonariat lub przedstawiciela spółki, której dotyczy czat.

d) Podczas czatu na pytania Użytkowników może odpowiadać wyróżniona osoba (dalej: Gość czatu). Wypowiedzi Gościa czatu nie podlegają czynnościom wskazanym w pkt a) i b) .

e) Rozpoczęcie i zakończenie czata tematycznego wyróżnione jest komunikatem w oknie rozmowy.

5. Biorąc udział w czacie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ze względu na ograniczenia czasowe nie wszystkie pytania zamieszczone przez Użytkowników w Serwisie w trakcie czata zostaną przestawione Gościowi czata.
- Pamiętaj:
I Nie przeklinaj,
II Nie „flooduj” - nie zalewaj pokoju nieprzerwanym potokiem treści lub ciągiem obrazków. To utrudnia czatowanie,
III Nie reklamuj,
IV Nie pisz niepotrzebnie DUŻYMI LITERAMI,
V Nie obrażaj innych,
VI Nie udawaj kogoś innego,
VII Nie łam reguł czata,
IX Nie używaj nielegalnego oprogramowania,
X Nie łam Regulaminu,
XI Nie nadawaj obrazów sprzecznych z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
XII Nie klonuj.

10. Postanowienia końcowe

a. W sprawach nie objętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa. 

b. Właściciel Systemu Akcjonariat zastrzega sobie prawo modyfikacji regulaminu w każdym czasie, bez osobnego powiadomienia użytkowników. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania w serwisie. 

c. Wszelkie spory związane z niniejszym regulaminem rozstrzyga Sąd powszechny w Warszawie.

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie, przeklejanie tekstu na inne strony internetowe zabronione. Chcesz coś wykorzystać, przedrukować, zamówić tekst - skontaktuj się z redakcją.
Wszystkie zamieszczone teksty i zdjęcia mają uregulowaną kwestię praw autorskich. Polskie prawo chroni twórcę co do każdego przejawu działalności twórczej niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności. 

Treść niniejszego serwisu jest wyłącznie informacyjno-edukacyjna, a poszczególne teksty są wyrazem osobistych poglądów ich autorów. Niniejszy serwis ani w całości ani w części nie stanowi "rekomendacji" w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego. Operator Systemu Akcjonariat nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści, w szczególności nie wskazuje konkretnych spółek w celach zainwestowania, ani nie zachęca do inwestowania w ogóle.

Serwis nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje działań użytkowników podjęte na podstawie lektury Serwisu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji. W szczególności redakcja dokłada wszelkich starań, aby prezentowane treści, szczególnie dane liczbowe, były poprawne. Należy rozumieć, że są one przetwarzane i prezentowane automatycznie przez oprogramowanie serwisu, dlatego w razie wystąpienia błędu może upłynąć trochę czasu zanim zostanie on poprawiony.

Za treści generowane przez użytkowników (user generated content) odpowiedzialność zgodnie z polskim prawem ponosi serwis, który je zamieścił.

Linki zewnętrzne

Wszelkie linki internetowe, czyli adresy prowadzące do innych stron, podawane czy to w treści zawartych w serwisie materiałów, komentarzach czy na specjalnie do tego przeznaczonych do tego listach, podawane są w celach informacyjnych i w dobrej wierze. Serwis nie odpowiada za ich zawartość (która mogła się wiele razy zmienić od momentu zamieszczenia linka), świadczone usługi, ani za politykę prywatności stosowaną przez właścicieli stron, na które prowadzi link.

W razie pytań i wątpliwości dotyczących ochrony prywatności prosimy o kontakt.

Tytuł prasowy "Akcjonariat.pl" jest wpisany do księgi rejestrowej (pozycja PR 18837) z dnia 2 kwietnia 2014 r.

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej na stronie Polityka cookies